Waarom de islam moet worden verbannen


Waarom de islam moet worden verbannen

Ik denk dat de Derde Wereldoorlog tussen de beschaving en de barbaarse doodscultuur van de islam reeds begonnen is”. Jawel, Samuel Huntington had gelijk.

Hoe kunnen we het begrip “religie” omschrijven? Door het aantal volgers? Indien er 1 miljard van zouden zijn (net zoals het aantal moslims over de hele wereld?). Kan men over satanisten die kinderen offeren zeggen “we hebben godsdienstvrijheid?”

De islam kan niet worden hervormd. Indien dit mogelijk zou geweest zijn, had het reeds bij de aanvang 1400 jaar geleden moeten gebeuren. De islam kan niet worden veranderd door de interne structuren van diens theologie. De islamitische theologie die uit de koran en de hadith wordt gehaald bevat concrete bevelen over het dagelijkse leven, geïnspireerd op het leven van de profeet. Volgens de islamitische ratio mogen moslims tijdens en na een gevoerde oorlog alles in bezit nemen wat ervoor van niet-moslims was. Bij deze bezittingen behoren ook de vrouwen en de dochters van niet-moslims. Volgens deze regels zijn moslims verplicht homoseksuelen te doden, de hand van een dief af te hakken, overspelige vrouwen te stenigen, etc. Deze haatdragende en tot terrorisme oproepende verzen kunnen simpelweg niet vertaald worden vanuit een humanistisch oogpunt. Hoe kan je de volgende verzen “hervormen” denk je zelf?

Koran 2:19 “Maak de ongelovigen af, waar je ze ook kan vinden.”
Koran 3:28 “Moslims mogen geen ongelovigen als vriend aanvaarden.”
Koran 3:85 “Eender welk ander geloof dan de islam is onaanvaardbaar.”
Koran 5:33 “Vermink en kruisig diegenen die commentaar leveren op de islam.”
Koran 8:12 “Terroriseer en onthoofd diegenen die niet geloven.”
Koran 8:60 “Moslims moeten alle wapens bovenhalen om de ongelovigen te bestrijden.”
Koran 8:65 “De ongelovigen zijn onnozel en de gelovigen moeten hen bestrijden.”
Koran 9:5   “Wanneer zich de gelegenheid voordoet moet je ongelovigen doden, maar je ze ook kan vinden
.”
Koran 9:30   “De Joden en de Christenen zijn perverten, bestrijd hen.”
Koran 9:123 “Voer oorlog met de ongelovigen die in je buurt wonen.”
Koran 22:19 “ Straf de ongelovigen met vuursalvo’s, ijzeren haken, kokend water. Smelt hun huid en buik.”
Koran 47:4 “ Verlang niet naar vrede met de ongelovigen, onthoofd hen waar je hen kan vastkrijgen”

Deze en vele andere verzen kan je terugvinden in de Koran. Hoe kan een geloof dat op deze soort van barbaarse bevelen is gebaseerd nu hervormd worden naar een humanistische structuur?

Christendom en Jodendom werden honderden jaren geleden hervormd, maar de islam niet. Vandaag de dag is er geen enkele Jood ter wereld die nog een vrouw stenigt omwille van overspel. Er is geen enkele inquisitie-rechtbank binnen het Christendom, maar de islam lijkt wel gestrand in de middeleeuwen. Nog steeds gebruikt men exact hetzelfde geweld dat de Arabische krijgsheer Mohammed gebruikte, en dit 1400 jaar geleden. Moslims kunnen nog steeds kinderen van 9 jaar oud verkrachten, zoals Mohammed dat deed. Moslims kunnen nog steeds alle niet-moslims aanvallen, hun land, geld en bezittingen afnemen. Ze kunnen nog steeds de vrouwen en dochters tot slavin maken en hen verkrachten zoals Mohammed deed. Ze leven nog steeds in de Middeleeuwen, waar de beschaafde wereld zijn jaren van barbaarsheid reeds een aantal eeuwen heeft achter zich gelaten.

In de beschaafde wereld leven we overeenkomstig aan de Universele Verklaring van Mensenrechten. Dit is de basis van onze westerse samenleving. De islam is net het tegenovergestelde van alles wat in de Universele Verklaring van de rechten van de Mens staat. Laten we eens kijken naar het artikel van Martha van der Pol “Islam is tegenovergesteld aan de Fundamentele Rechten van de Mens”¹

De islam beroept er zich op dat de Sharia de burgerlijke rechten overstijgt. Mensenrechten worden gewoonweg verworpen. De in Straatsburg gevestigde Europese rechtbank voor Mensenrechten bepaalde in februari 2003 dat de sharia niet in overeenstemming is met de fundamentele principes van de democratie. De rechtbank oordeelde dat een legaal systeem op basis van de sharia “zou afwijken van de Europese Conventie over Mensenrechten, in het bijzonder wanneer het over de rechten van de vrouw en over de religieuze invloed in alle facetten van het dagelijkse publieke en private leven gaat .” Daarnaast bepaalde de Europese Rechtbank voor Mensenrechten op 31 juli 2001 dat “het instituut van de sharia en zijn theocratisch regime onverenigbaar is met de vereisten waaraan een democratische maatschappij dient te voldoen”.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is de basis van de mensenrechten van de Europese Commissie en dus ook van de mensenrechten in het Verenigd Koninkrijk. Deze Verklaring zegt samengevat het volgende (kijk naar de islamitische inbreuk erop in het cursief):

Artikel 1.
Alle mensen zijn vrij geboren en zijn gelijkwaardig van recht. Ze hebben ge gave van de rede en het geweten en moeten zich broederlijk naar mekaar toe gedragen.

Islamitische staten die de sharia toepassen volgen die basisrecht niet- niet op gebied van vrouwenrechten, afvalligen, niet-moslims of homoseksuelen. De Koran zegt immers dat niet-moslims minder waard zijn dan een mensenleven en dat hun enige mogelijke straf voor afvalligende doodstraf kan zijn. Het is reeds duidelijk geworden dat een aantal moslims binnen het Verenigd Koninkrijk systematisch niet-moslimkinderen van beide geslachten misbruiken en dat de vrouwelijke genitale verminking er ook nog steeds wordt toegepast- al dan niet in het Verenigd Koninkrijk zelf. De vrouwenrechten en de afvalligen in het Verenigd Koninkrijk zijn momenteel een specifiek pijnpunt. Dit laatste vooral omdat zij zelfs binnen deze staat moeten vrezen voor hun leven. Ook lopen militairen die binnen hun eigen land hun uniform dragen gevaar om vermoord te worden zoals Drummer Lee Rigby.


Artikel 4.
Niemand zal in slavernij of lijfeigenschap worden gehouden. Slavernij en slavenhandel is verboden in al zijn vormen.

Het gebruik van slaven binnen de islam is bondig gedocumenteerd gedurende de hele islamitische geschiedenis en wordt bij ISIS en in vele islamitische landen nog veelvuldig toegepast. De hadith toont ons dat Mohammed zelf slaven had en in slaven handelde. De koran voorziet moslims zelfs van een wetgeving inzake se met slaven. Isis maakt vandaag de dag slavinnen uit gevangengenomen vrouwen en kinderen van zelfverklaarde vijanden zoals de Yezidi. De vaders en echtgenoten worden gedood. In Mauretanië en Soedan hebben Arabieren nog steeds slaven uit de zwarte moslimgemeenschap.

Artikel 5.
Niemand zal worden onderworpen aan martelingen, of aan gewelddadige, onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen.

De islam gebruikt de “openbaringen” van Mohammed in de Koran en het voorbeeld van zijn leven in de hadith als basisfundament voor diens geloofssysteem. In de Hadith staat:
Hij (de Profeet) liet hun handen en hun voeten afhakken. Dan beval hij dat nagels moesten worden opgewarmd en over hun ogen moesten worden gehouden. Zo moesten ze in het gebergte rond Medina worden achtergelaten. Ze vroegen water, maar niemand gaf het hen tot ze stierven..’ [30.18]


Er zijn in de hadith talloze voorbeelden van Mohammed die zelf de opdracht geeft tot stenigingen, onthoofdingen en. Isis kopieert dus simpelweg het voorbeeld van Mohammed bij hun barbaarse behandeling van mensen de dag van vandaag- Saudi Arabië stenigt en onthoofdt nog steeds mensen. In Iran wordt je na overspel of bij homoseksualiteit nog steeds publiekelijk opgeknoopt. Net zoals het in de koran en in de hadith staat. Vrouwelijke verminking is nog steeds een gangbare praktijk binnen de islamwereld en vindt triest genoeg ook nog steeds plaats binnen het Verenigd Koninkrijk. Dit is de barbaarse, gewelddadige, degraderende en ontmenselijkende praktijk waarbij de citoris van een jong meisje wordt weggesneden zonder verdoving. Wat overblijft wordt weer samengenaaid. Hierbij worden soms zelfs doorns gebruikt. Jonge meisjes hebben hiervan pijn, krijgen infecties, worden incontinent en krijgen vreselijke problemen bij het urineren, tijdens de menstruatie en betrekkingen en bij het bevallen. De van de kindhuwelijken komt courant voor binnen de moslimwereld en doet zich ook voor binnen de muren van de moskees in het Verenigd Koninkrijk.
De Koran noemt ongelovigen ‘Kaffirs‘ en stipuleert dat zij enkel goed zijn als eigendom (slaven), om belastingen te betalen aan hun moslimmeesters of om te sterven:
Inderdaad, de straf voor diegenen die oorlog overwegen tegen Allah en zijn Boodschapper en die streven naar het (veroorzaken van) corruptie is geen andere dan de dood of kruisiging of de diagonale amputatie van handen en voeten of dat zij het land worden uitgezet. Dit is voor hen een oneer in deze wereld, een grotere straf zal hen opwachten in het hiernamaals.” [5: 33]


Het is geen toeval dat kruisiging wordt gebruikt door ISIS, evenmin als het feit dat niet-Moslims worden behandeld met minachting, worden gedood en vervolgd.

...

Artikel 18.
Iedereen heeft het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht houdt in dat men ook over de vrijheid beschikt om te veranderen van godsdienst of geloof. Ook heeft éénieder de vrijheid om zijn godsdient te beleiden, te aanschouwen en te onderwijzen. Dit zowel privaat als publiek.

Op afvalligheid staat de doodstraf binnen de Islam. Islamcritici zoals Ayaan Hirsi-Ali moeten onder constante beveiliging leven. Andeze critici werden brutaalweg vermoord – kijk maar naar Theo van Gogh. Joden worden tijdens Europese jihadistische aanvallen geviseerd. In het Verenigd Koninkrijk raadt men tegenwoordig joden aan om buitenshuis geen uiterlijke tekenen van godsdienst te dragen en synagoges krijgen er speciale beveiligingsmaatregelen. Het is totaal onaanvaardbaar dat mensen in het Verenigd Koninkrijk onder constante angst moeten leven omwille van wat ze zeggen of denken.”

Zoals je kan opmaken uit al deze voorbeelden is de islam geen godsdienst maar een barbaarse doodscultus tegen mens en beschaving. Islam is geen godsdienst, maar een misdaad tegen de menselijkheid die zich beroept op zijn eigen regels die oproepen tot moord, verkrachting, pedofilie, steniging tot de dood, plundering en nog veel meer gewelddadigheden.

Het voornaamste probleem is groter dan “enkele extremisten” De moslims die men “gematigd” noemt zijn diegenen die niet gehoorzamen aan alle bevelen binnen de islam, en ze kunnen zich op ieder moment ontpoppen als “radikalen”. Dit vooral wat betreft jongeren. Dus, in feite is er geen “gematigde islam”. Dus Recep Tayyip Erdogan sprak eigenlijk de waarheid door te zeggen:“De term 'gematigde islam' is lelijk en offensief. Er is geen gematigde islam. Islam is islam.” Hij heeft gelijk, want er is geen verschil tussen gematigde en geradicaliseerde moslims, er is geen scheiding tussen islam en islamisme, ze zijn allemaal gelijkwaardig. Dus onze voornaamste vijand zijn niet “enkele extreme moslims”, maar de islam zelf.

SERKAN ENGIN
Maart 2015

Vertaling: Brunhilde Dewilde


Comments